вторник, 03 август 2010

Моноспитовско Блато


Во минатото големо езеро, дом на праисториски растенија и животни, а денес блато на површина од 400 хектари, засолниште на единствена флора и фауна, живеалиште на редок растителен и животински свет. Можеби непознато за многумина, но предизвик за научниците, чиј предмет на интерес се екосистемите во токму ваквите водни површини.
Пред да биде исушено како резултат на мелиоративните зафати во педесеттите и шеесеттите години на минатиот век, се простирало на површина од 5000 хектари. Закана за неговиот опстанок претставуваат човековата негрижа и алчност по парче плодна земја. Денес благодарение на проектот за негова ревитализација (со средства од европските фондови) изградени се платформи за влез во блатото, куќички за набљудување на птиците, како и дрвени патеки. Овој уникатен природен музеј се наоѓа петнаесетина километри југоисточно од Струмица, лево од патот кој води од с. Моноспитово до бањата Банско.
Доколку го посетите ќе уживате во пријатна прошетка низ блатото, ќе го почувствувате одблизу мирисот на трските, алгите, лијаните, папратта, звукот на барските птици...

Нема коментари: